O nás

Vítejte v Jeníkově

Naše malá školička,

slyšet je v ní písnička.

Děti si tu rády hrají,

kreslí, tvoří, počítají.

Všichni se tu máme rádi,

jsme tu dobří kamarádi.

Jaro, léto, podzim, zima,

v Jeníkově je to prima.

 

Podmínky předškolního vzdělávání

V budově školy je kmenová třída, malá třída na scházení, kde je pod okny malé kancelářské zázemí a vyhovuje potřebám školy, všechno zařízení je nové. Třída je esteticky vyzdobena dětskými výtvory. Nábytek a uspořádání umožňuje dětem volný pohyb a uspokojuje jejich přirozený pohyb. Ve třídě mají velkou lokomotivu-průlezku.

Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na celkovém vzhledu školy se podílejí děti, učitelky a paní školnice. Prostory třídy jsou podle platných hygienických norem. Pomůcky a materiál jsou stále přístupné k výtvarné, pracovní a jinak tvořivé činnosti.  

 

Charakteristika pedagogického sboru  

Ve školce pracují 2 učitelky, školnice a kuchařka, zároveň vedoucí stravování.

 

Současná situace školy

 Máme jednotřídní školku, děti od 3 do 7 let, tedy heterogenní. MŠ je zaplněna, celkový počet dětí je 25 /výjimka/, dospělých je na zařízení 4. Přijaté děti jsou  z obce Jeníkov a Oldřichov.

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráce s rodiči se neustále vyvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě, či v době akcí pořádaných pro veřejnost - tématická odpoledne, vánoční besídka, výtvarné soutěže a jiné.

Naším cílem je dobrá spolupráce mezi školou, obcí a rodiči.

Spolupracujeme se ZŠ A. Sochora v Duchcově, navštěvujeme školu 2x ročně, na Vánoce a před zápisem do 1. třídy. Spolupracujeme též s MŠ Lahošť, převážně divadelní představení a kurz plavání.  Spolupráci jsme navázali nově s hasičským sborem v Háji, který pro nás připravil pestrý program se stříkáním na cíl, prohlídkou celého vybavení hasičského auta atd. Velmi rádi se zúčastňujeme výtvarných, pěveckých, recitačních, či jakýchkoliv jiných soutěží. Dále spolupracujeme s DK Duchcov, s DDM v Oseku a v Duchcově. Často se zúčastňujeme akcí Divadla "M" Duchcov.

Spolupráce se zřizovatelem je otevřená pro řešení všech problémů, přátelské vztahy přispívají k dobrému jménu školy a rozšiřují povědomí veřejnosti o práci naší MŠ.

 

Projektové dny

Zařazujeme do výchovně vzdělávacího procesu a touto formou zpracováváme následující témata.

 

Tématické dny - Den dětí, Čarodějnický rej, Karneval, Velikonoce

 

Environmentální výchova

Každoročně škola v rámci environmentální výchovy vyhlašuje soutěž pro všechny děti a rodiče ve sběru druhotných surovin. Soutěž probíhá v průběhu celého roku a na konci školního roku jsou vyhodnoceni nejlepší jednotlivci, kteří získají ceny. Děti učíme ekologicky myslet i jednat. Třídíme odpad /papír/ sbíráme kaštany, žaludy pro myslivce. Každoročně máme besedu s myslivcem, p. Cholenským, který dětem povídá o lese, zvířatech, která v něm žijí a také jak se máme v lese chovat a další užitečné informace o všem co s přírodou souvisí.

Den stromu

Děti si rozšiřují poznatky o stromech v přírodě, v nejbližším okolí, poznávají a pojmenovávají stromy, určují jednotlivé druhy stromů podle listů, květů, plodů, kůry. Zjišťují význam a užitek stromů. Zúčastnili jsme se soutěže Strom roku 2015, 2016.

Den Země

Globální ochrana přírody – přírodních zdrojů, života na zemi. Význam a ochrana – ovzduší, vodních zdrojů, půdy, rostlin a živočichů.

Den Evropy

Seznamování žáků se státy Evropské unie- státní vlajka, hlavní město, charakteristické rysy.

 

Projektové dny mají pozitivní účinek na všechny děti, protože mají možnost si spoustu věcí vyzkoušet sami na sobě, zdokonalují se ve svých dovednostech a rozšiřují své znalosti. Tímto způsobem získávají žáci velmi cenné vědomosti, schopnosti a zkušenosti do praktického života.  Do budoucna hodláme jednotlivá stávající témata rozšiřovat a zároveň stavět zajímavá a nová témata pro celkový rozvoj osobnosti našich dětí. Projektové dny mají prožitkový význam jak ze strany dětí tak i učitelů.

 

Možnosti a aktivity školy

Ekologie

Ve vzdělávacích oblastech se děti zabývají poznáváním živé a neživé přírody formou her, diskusí nad tématy a zpracováváním pracovních listů. Část poznávání je realizována formou terénních praktik na školní zahradě a v přilehlém okolí.

Drogy – minimální preventivní program

Ve třídě je pracováno podle minimálního preventivního programu s využitím všech vzdělávacích oblastí, zejména však ve výchově ke zdraví. Důraz je kladen především na vzájemnou důvěru – vědomí, že pokud má dítě problém, může ve školce přijít za kýmkoliv.

Plavecký výcvik

Jezdíme s dětmi na plavecký výcvik do Krupky.