Informace pro rodiče

Co budeme potřebovat:

Bačkory
Oblečení do třídy/tepláky, sukně, punčocháče, tričko/
Náhradní spodní prádlo
Pláštěnku, holínky
Pyžamo /vše označené/
2x ročně pap. kapesníky

 

Psychosociální podmínky

Děti, které se přijdou poprvé podívat do školky, musí přijít s rodiči, aby se cítily v bezpečí, spokojené a jisté.
Dítě se postupně adaptuje a my je citlivě a nenásilně zařazujeme do kolektivu nebo se snažíme věnovat jim co nejvíce času, bez spěchu a chvatu.
Všechny děti mají rovnocenné postavení, jakékoliv jiné projevy/podceňování, zesměšňování/ je nepřístupné. Děti se s námi podílejí na výzdobě, což jim přináší radost i pýchu před rodiči. Ve výběru činností mají volnost, ale vedeme je k určitému řádu, musí dodržovat pravidla slušného chování, bezpečnost, nebýt agresivní. K dětem jsme vstřícní, umíme naslouchat, nehodnotíme negativně, chválíme a povzbuzujeme.
 

Organizace

Viz -  Provozní řád, který je k nahlédnutí v MŠ.

Naše školka je jednotřídní, smíšená, máme děti zpravidla od 2 do 6 někdy 7 let.

Denní řád je dostatečně pružný, aby děti nezatěžoval. Vyhýbáme se nepřiměřenému organizování, snažíme se je vychovávat v klidu a bezpečí. Denní program máme vyvážený, děti mají čas pro spontánní hru, podněcují vlastní aktivitu, jak samostatně, tak ve skupinkách. Plánujeme tak, abychom vycházeli z jejich potřeb, zájmů, dbali i na soukromí a nepřekračovali počty dětí ve třídě. Po celou dobu dětí v MŠ usilují učitelky i ostatní personál o uspokojení individuálních potřeb dítěte. O potřebě zvláštní péče jsou rodiče povinni učitelku informovat a spolupracovat v zájmu dítěte tak, aby jeho pobyt byl užitečný a radostný. V denním režimu je pevně stanovena doba jídla a odpočinku. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání v daném roce,c se vzdělávají v čase od 13,00 - 14,00. Ostatní činnosti jsou přizpůsobeny dětem, jejich zájmu a výchovným cílům. Poměr spontánních a řízených činností máme vyvážený. Rodiče jsou průběžně informováni o akcích MŠ na nástěnce v šatně u vstupu do budovy.

Vzhledem k vyhlášení opatření k pandemii onemocnění Covid 19 na jaře 2020, byly dle nařízení vlády určeny povinnosti rodičům, a to nošení roušky v prostorách školy, do MŠ vstupovat v počtu jeden rodič, nedoporučuje se, aby děti vyzvedávali prarodiče. Po vstupu do MŠ je povinností vydesinfikovat si ruce. Tyto opatření platí do odvolání pandemické situace.

Od září 2020 je povinností rodičů a dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, vzdělávat se prezenční i distanční formou. Distanční vzdělávání platí pro děti, které z určitého důvodu plní karanténní opatření. Distanční výuku, úkoly, najdete na webových stránkách a splněné úkoly po ukončení karantény je povinné přinést ke kontrole do MŠ.

Rodiče dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání jsou povinni omlouvat své děti do omluvných listů. Při jakékoliv absenci jsou povinni děti omlouvat do tří dnů telefonicky, nebo e-mailem.

 

 

Charakteristika našeho ŠVP

Motto: „ Moje školka je moje druhá rodina“

Náš vzdělávací program, který nese název „Moje školka- moje druhá rodina“ je vypracován jako schematický model integrovaného bloku vzdělávání, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.
 Pedagog ŠVP dotváří konkrétní týdenní nebo denní  didaktickou nabídkou dětem podle jejich individuality a věku se stanovením pedagogického záměru.
 ŠVP umožňuje pedagogům ve třídě pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti.
 Je dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních činností umožňuje dotvořit nebo přeměnit vzdělávání.

Vzdělávací záměr ŠVP

Naším záměrem je rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávacího potenciálu, s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci,  k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům, ale i k EU a evropskému společenství.
Rozvoj osobnosti s pozitivním vztahem k sobě i k druhým v souladu s všelidskými hodnotami pro generaci 3. tisíciletí, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péče o druhé a ohleduplnost k jiným, základy pro zdravý život, význam životního prostředí pro život člověka a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti.

Struktura ŠVP PV

ŠVP PV „ Moje školka- moje druhá rodina “ je zpracován v 11 integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky.

Jejich rozpracování bude předmětem TVP v podobě témat, která pedagogové společně dopředu promýšlejí. Jednotlivá témata se mohou prolínat jedním, ale i více integrovanými bloky. V každodenní činnosti je pak sestavujeme z jednotlivých interakčních oblastí fungujících jako celek výchovné činnosti, který reflektuje vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání, i učení. Vzdělávací činnost máme založenou na metodách přímých zážitků- využívání dětské zvídavosti a potřeby objevovat- vést děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnost dítěte. Probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne, dokáže. Nebudeme předkládat dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožníme hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. Zároveň do TVP začleňujeme projekty a doplňkové programy ŠVP.

 

Organizace vzdělávání

Přijímání dětí do mateřské školy

Do naší mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 2 – 7 let v souladu se zákonem č. 561/2005 Sb. Děti do mateřské školy přijímá ředitelka školy.

Rodiče nově přijatých dětí mají neomezenou možnost navštívit se svým dítětem předběžně mateřskou školu a seznámit se tak podmínkami v našem zařízení. V době zahájení docházky do mateřské školy mají rodiče možnost pobývat s dítětem ve třídě a zajistit mu tak pocit bezpečí v novém prostředí. Rodiče mohou své dítě přivádět i odvádět tak, jak jim to rodinné i pracovní podmínky dovolí, tedy zcela podle svého přání. Adaptační doba a způsob adaptace je u každého dítěte zcela individuální a řídí se potřebami dítěte. Vše probíhá v úzké spolupráci rodiny a mateřské školy.

Provozní doba mateřské školy:

Škola je standardně provozována ve dnech pondělí až pátek, v době od

 6.30 -  15.30 hodin.

Organizace dne

Všechny činnosti jsou organizovány ve volných časových úsecích a umožňují dětem pozvolný přechod od jedné činnosti ke druhé. Děti nejsou zbytečně organizovány a jsou vedeny jako skupina. Toto pojetí klade velký důraz na sebeovládání dětí a dodržování bezpečnosti ze strany paní učitelky.

 

6.30  - 8.50        ranní scházení, aktivity podle zájmu dětí, řízené činnosti

8.50 -  9.15         dopolední přesnídávka

9.15 - 11.30       aktivity dle zájmu dětí, řízené činností, cvičení, sportovní aktivity při 

                            pobytu venku, sebeobsluha, hygiena

11.30 - 12.00    oběd, hygiena

12.00 - 14.00    odpočinek

14.00 - 14.30    odpolední svačina

14.00 - 15.30    hry, činnosti dle zájmu dětí

 

Zapojování dětí do činností probíhá nenásilně a je jen na dítěti, zda se do nich zapojí nebo je bude jen sledovat. Stanoveným režimem dne je zajištěn denní rytmus a řád, který je však natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v naší mateřské škole.

Poměr řízených a spontánních činností je vyrovnán. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a ve třídě jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti. Paní učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Jednají nenásilně, přirozeně, citlivě, navozují situace pohody a klidu, relaxace apod. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem.

          

Základní cíle vzdělávání

Školní vzdělávací program respektuje cíle stanovené RVP MŠ a směřuje k jejich naplnění. Rámcový program pro předškolní vzdělávání pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi: stanovuje cíle v podobě záměrů a cíle v podobě výstupů. To vše nejprve v úrovni obecné a následovně pak úrovni oblastní.

Kategorie:

 1. rámcové cíle             – vyjadřuje univerzální záměry předškolního vzdělávání
 2. klíčové kompetence – představují výstupy, resp. obecnější způsobilosti, dosažitelné v předškolním vzdělávání
 3. dílčí cíle                    – vyjadřují konkrétní záměry příslušné té které vzdělávací oblasti
 4. dílčí výstupy             – dílčí poznatky, dovednosti a postoje, které dílčím cílům odpovídají

Tyto cílové kategorie jsou navzájem velice úzce provázané. Pokud při své každodenní práci budou paní učitelky pracovat s vědomím vzdělávacích záměrů, mají záruku, že skutečně vedou děti k osvojování kompetencí a k jejich postupnému zdokonalování.

Rámcové cíle vzdělávání

Pedagogické pracovnice budou při své práci sledovat tyto rámcové cíle záměry:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevit se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Jen každodenní naplňování stanovených cílů zaručuje pedagogovi, že svou prací směřuje u dětí k utváření klíčových kompetencí. Tohoto naplňování cílů dosahují pedagogické pracovnice při plnění každodenních činností plánovaných, ale i nahodilých.

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence jsou v pedagogických dokumentech prezentovány jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj a uplatnění každého jedince. Soubory se postupně stávají složitější a tím i využitelnější. Jejich osvojování je proces dlouhodobý a složitý, který začíná v předškolním vzdělávání a pokračuje ve vzdělávání základním, středním a vlastně pokračuje po celý život.

Z tohoto hlediska je třeba mít na vědomí, že klíčové kompetence získávají ústřední pozici ve všech vzdělávacích programech. Smyslem a cílem vzdělávání v mateřské škole je snaha vybavit všechny děti souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak pro vstup do základní školy. Klíčové kompetence jsou multifunkční, různými způsoby se prolínají a lze je získat jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musíme směrovat veškeré činnosti a aktivity, které ve škole probíhají.

 

V etapě předškolního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány:

 

 1. kompetence k učení – projev dítěte:
 • soustředěně pozoruje, zkoumá a všímá si souvislostí
 • získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích
 • má odpovídající poznatky z oblasti kulturní, vědy a techniky
 • orientuje se v prostředí, ve kterém žije
 1. kompetence k řešení problémů- projev dítěte:
 • všímá si dění okolo sebe, načíná řešit problémy v bezprostředním okolí
 • známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně
 • učí se chápat jednoduché algoritmy řešení různých úkolů
 1. kompetence komunikativní – projev dítěte:
 • ovládá řeč, hovoří souvisle, dokáže vyjadřovat své myšlenky, prožitky a pocity
 • různými prostředky – výtvarně, hudebně, dramaticky
 • komunikuje bez zábran s vrstevníky, dospělými,
 • chápe, že je výhodné být aktivní a vstřícný
 • dovede využívat komunikativní prostředky ve svém okolí – knihy, počítač, audiovizuální technika, telefon.
 1. kompetence sociální a personální – projev dítěte:
 • samostatně se rozhoduje a umí si vytvořit svůj názor na situace  a  problémy
 • uvědomuje si důsledek svého chování a svou odpovědnost na své rozhodnutí
 • ve skupině se dokáže prosadit, domlouvá se a spolupracuje
 • dodržuje základní pravidla společenského chování
 • chová se obezřetně při styku s neznámými lidmi, umí odmítnout nevhodné chování i komunikaci, která mu není příjemná
 • dokáže se bránit projevům násilí, ponižování a ubližování
 1. kompetence občanské a činnostní – projev dítěte:
 • učí se své činností plánovat, řídit vyhodnocovat
 • má smysl pro povinnost, váží si práce i úsilí druhých
 • má základní představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a snaží se podle toho chovat
 • spoluvytváří pravidla soužití mezi vrstevníky
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat
 • chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • dbá na osobní zdraví, bezpečí své i druhých, chová se odpovědně

Toto je jen příklad očekávané úrovně kompetencí dosažitelná dítětem předškolního věku. Všichni pedagogové se snaží zdokonalit vše, čím může mateřská škola přispět u dítěte v oblasti celoživotního vzdělávání dříve, než nastoupí povinné školní vzdělávání.